ग्रॅन्ड पॅलेस, बँकॉक, जून २०१६

Saturday, June 19, 2010

३१. रस्ते

आधी खूप रस्ते होते
आधी खूप चालणे होते
एकेक रस्ता कमी झाला
चालण्याला मग वेग आला
एक दिवस अवचित कळले
अर्धे अधिक रस्ते सरले
मग उरल्या रस्त्यांवरून
चालणे थोडे पसरट करून
चालत राहिलो तुकडे-तुकडे
थोडे इकडे थोडे तिकडे
आता काळ फिरला आहे
एकच रस्ता उरला आहे
पावलांमध्ये चालणे नाही
रस्ता दूर दिसत राही
सरपट लंगडत चालून थकलो
चालता-चालता मधेच बसलो
रस्त्यांमध्ये पाय गेले
कुणास ठाऊक काय झाले

सौमित्र, अक्षर दिवाळी २००४

No comments:

Post a Comment